اصول قراردادهای پیمانکاری

نیک تدبیر – ویژگی های صنعت پیمانکاری و قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

اصول قرارداد پیمانکاری

موارد مهمی که بایستی در کلیه قرارداد های پیمانکاری لحاظ گردند به شرح ذیل می باشند 

 • مشخصات طرفین قرارداد
 • موضوع پیمان
 • مبلغ پیمان
 • تغییر مقادیرکار وکارهای جدید
 • مدت پیمان
 • تائیدات و تعهدات پیمانکار
 • تعهدات و اختیارات کارفرما
 • دوره تضمین کارها
 • نظارت در اجرای عملیات
 • تعدیل آحادبها
 • پیش بینی آموزش نیروی انسانی
 • جبران خسارت
 • عملیات اجرایی
 • ایجاد کارگاه
 • تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
 • مخارج اجرای طرح
 • مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
 • مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

 

قسمت اول قرارداد های پیمانکاری

قسمت دوم قرارداد های پیمانکاری

 

به منظور اطلاع از استاندارد حسابداری پیمانکاری به بخش استاندارد های حسابداری مراجعه فرمایید.