مرجع دانلود استانداردهای حسابرسی + PDF

مرجع دانلود استانداردهای حسابرسی به همراه فایل PDF

مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

استاندارد شماره ۱ کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

استاندارد شماره ۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی تجدید نظر شده ۱۳۹۱

استاندارد شماره ۲۱۰ قرارداد حسابرسی

استاندارد شماره ۲۲۰ کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده ۱۳۸۶

استاندارد شماره ۲۳۰ حسابرسی مستندسازی تجدیدنظر شده ۱۳۸۶

استاندار شماره ۲۴۰ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی -تجدیدنظرشده۱۳۸۴‌

استاندارد شماره ۲۵۰ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌

استاندارد شماره ۲۶۰ اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

استاندارد شماره ۲۶۵ اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

استاندارد شماره ۳۰۰ برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی تجدیدنظر شده ۱۳۹۱

استاندارد شماره ۳۱۵ تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن تجدیدنظر شده ۱۳۹۳

استاندارد شماره ۳۲۰ اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی تجدید نظر شده ۱۳۹۱

استاندارد شماره ۳۳۰ برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده تجدید نظر شده ۱۳۹۳

استاندارد شماره ۴۵۰ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

استاندارد شماره ۵۰۰ شواهد حسابرسی -تجدیدنظر شده ۱۳۸۴

استاندارد شماره ۵۰۱ شواهد حسابرسی‌ اقلام خاص

استاندارد شماره ۵۰۵ تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

استاندارد شماره ۵۱۰ حسابرسی‌ نخستین‌ مانده‌های‌ اول‌ دوره‌

استاندارد شماره ۵۲۰ روشهای‌ تحلیلی‌

استاندارد شماره ۵۳۰ نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون -تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌

استاندارد شماره ۵۴۰ حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲

استاندارد شماره ۵۵۰ اشخاص وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹

استاندارد شماره ۵۶۰ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه

استاندارد شماره ۵۷۰ تداوم‌ فعالیت – تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌

استاندارد شماره ۵۸۰ تاییدیه‌ مدیران‌

استاندارد شماره ۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹

استاندارد شماره ۶۱۰ ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی

استاندارد شماره ۶۲۰ استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌

استاندارد شماره ۷۰۰ گزارشگری نسبت به صورتهای مالی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹

استاندارد شماره ۷۰۱ اطلاعات مقایسه‌ای

استاندارد شماره ۷۰۵ اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹

استاندارد شماره ۷۲۰ سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

استاندارد شماره ۷۶۰ بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹

استاندارد شماره ۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص تجدید نظر شده ۱۳۹۰

استاندارد شماره ۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی

استاندارد شماره ۲۴۰۰ بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌

استاندارد شماره ۲۴۱۰ بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸

استاندارد شماره ۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی- ۱۳۸۴

استاندارد شماره ۴۴۰۰ اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌

استاندارد شماره ۴۴۱۰ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌

Call Now Buttonتماس با ما