تمدید مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۶

اخبار

اطلاعیه مهلت ارزش افزوده

تمدید مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۶

 

نظر به مصادف بود مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۶ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد :

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۶ را تا پایان روز جمعه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۷ تسلیم نمایند ، امکان برخورداری صد در صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت در خواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند .

 

با عنایت به اینکه بخشودگی جرایم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده در موعد مقرر و جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق وفق ماده ۱۹۱ ق.م.م صورت می گیرد و به استناد ماده ۱۹۱ ق.م.م یکی از شروط بخشیدگی درخواست مودی می باشد . مع الوصف ضرورت دارد مودیان محترم بمنظور برخورداری از صد درصد بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه ۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۱/۱۳۹۷ موضوع تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۶درخواست کتبی خود را تسلیم نمایند.

Call Now Buttonتماس با ما