حسابداری چیست و تعریف حسابداری کدام است ؟

حسابداریحسابرسی

تعریف حسابداری

نیک تدبیر – حسابداری چیست و تعریف حسابداری کدام است ؟

شناسایی ، اندازه گیری ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را برای آنها فراهم سازد ، حسابداری گفته میشود.

 

حسابداری چیست ؟

دارایی ها

منافع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید

بدهی ها

حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی را بدهی می گویند

سرمایه

حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی را سرمایه می گویند .

معادله حسابداری بصورت زیر می باشد

دارایی ها = بدهی + سرمایه

انواع داراییها عبارتست از
 • نقد و بانک
 • حسابها و اسناد دریافتنی
 • موجودی مواد و کالا
 • پیش پرداختها و سپرده ها
 • داراییهای ثابت
 • سرمایه گذاریها

 

انواع بدهیها به شرح زیر می باشد
 • حسابها و اسناد پرداختنی
 • تسهیلات دریافتی
 • ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 

ترازنامه

صورت حسابی است که دارایی ها و بدهی ها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد و در تهیه آن می بایست به این نکات توجه کنیم :

 • نوشت عنوان
 • واحد اندازه گیری
 • طرفین ترازنامه
 • ترتیب نوشت داراییها
 • ترتیب نوشت بدهیها
 • موازنه

صورتحساب سود و زیان

چگونگی و نتیجه فعالیتهای یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان میدهد .

مفاهیم ، شناخت و اندازه گیری در حسابداری به ۳ دسته تقسیم میشود :

ا-مفروضات حسابداری

۲-اصول حسابداری

۳-میثاقهای محدود کننده حسابداری

 

مفروضات حسابداری عبارتند از :

الف-فرض تفکیک شخصیت

ب-فرض تدوام فعالیت

ج-فرض واحد اندازه گیری

د-فرض دوره ی مالی

و-فرض تعهدی

اصول حسابداری عبارتند از :

الف-اصل بهای تمام شده ی تاریخی

ب-اصل شناخت درآمد

ج-اصل تطابق هزینه ها با درآمد

د-اصل افشاء

میثاقهای محدود کننده ی حسابداری که کاربرد مفروضات و اصول حسابداری را محدود می سازد عبارتند از

الف-اصل اهمیت

ب-اصل فزونی منافع بر مخارج

ج-اصل محافظه کاری

د-خصوصیات صنعت

Call Now Buttonتماس با ما