موارد تمدید ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م

موارد تمدید ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م

 

نیک تدبیر – ارسال صورت معاملات فصلی از سال ۱۳۹۱تا سال ۱۳۹۶ مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل تمدید گردیده است.

  • کلیه اشخاص حقیقی می بایست صورت معاملات فصلی برای سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳ را مربوط به کلیه فصول را تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ ارسال می نمودند .
  • کلیه اشخاص حقوقی می بایست صورت معاملات فصلی برای سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳ را مربوط به کلیه فصول را تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ارسال می نمودند.
  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست صورت معاملات فصلی مربوط به سه ماهه چهارم ( زمستان ) سال ۱۳۹۴ را تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ارسال می نمودند .
  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست صورت معاملات فصلی مربوط به سه ماهه سوم ( پاییز ) سال ۱۳۹۵ را تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ارسال می نمودند .
  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست صورت معاملات فصلی مربوط به سه ماهه اول ، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ را تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ارسال می نمودند .
Call Now Buttonتماس با ما