اصول قراردادهای پیمانکاری

نیک تدبیر – ویژگی های صنعت پیمانکاری و قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

اصول قرارداد پیمانکاری

نیک تدبیر-قراداد پیمانکاری

موارد مهمی که بایستی در کلیه قرارداد های پیمانکاری لحاظ گردند به شرح ذیل می باشند: 

    • مشخصات طرفین قرارداد
    • موضوع پیمان
    • مبلغ پیمان
    • تغییر مقادیرکار وکارهای جدید
    • مدت پیمان
    • تائیدات و تعهدات پیمانکار
    • تعهدات و اختیارات کارفرما
    • دوره تضمین کارها
    • نظارت در اجرای عملیات
    • تعدیل آحادبها
    • پیش بینی آموزش نیروی انسانی
    • جبران خسارت
    • عملیات اجرایی
    • ایجاد کارگاه
    • تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
    • مخارج اجرای طرح
    • مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
    • مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

قسمت اول قرارداد های پیمانکاری

قسمت دوم قرارداد های پیمانکاری

 

 

به منظور اطلاع از استاندارد حسابداری پیمانکاری به بخش استاندارد های حسابداری مراجعه فرمایید.

Call Now Buttonتماس با ما